คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

ว่าที่ร้อยตรี อมร พิกุลงามโชติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร. กฤศน์วัต สมหวัง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน
ประธานหลักสูตร

นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายภูมิมินทร์  นามวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายเกษม  มุทุกันต์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาว ฐิตาทกานต์ อังศุชวาลกิจ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 

นายสาโรจน์ บุญเสริมวรรณ
ประธานหลักสูตร

น.ส.ดวงรัตน์ ธรรมสโรช
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.ส.ณฐมน   หมวกฉิม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายกฤตภัทร  บุญญรัตน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายจิรเดช  ทังสุบุตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

นาย ภาดา วงศ์อุไร
อาจารย์ประจำ

นางสาวกุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ

 

นางสาวสุภาภรณ์ ละเอียด
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์