คณบดี คณะรัฐประศาสตร์

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล


รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

น.ส.ณฐมน   หมวกฉิม


น.ส.ดวงรัตน์ ธรรมสโรช


นายสาโรจน์ บุญเสริมวรรณ


นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์


นายภูมิมินทร์  นามวงศ์


รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)

นายกฤตภัทร  บุญญรัตน์


นายเกษม  มุทุกันต์


นายอิทธิรัฐ  รุ่งเรือง


นายจิรเดช  ทังสุบุตร


นางปราณี  คู่วิมล