ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย , หอสมุดแห่งชาติ และสภากรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย , หอสมุดแห่งชาติ และสภากรุงเทพมหานคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  โดย ดร.สาโรจน์  บุญเสริมวรรณ  อ.ภูมิมินทร์  นามวงค์ และอาจารย์ณฐมน  หมวกฉิม  ได้รับมอบหมายจากคณบดี  พานักศึกษา ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย , หอสมุดแห่งชาติ และสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564