รายวิชาสอนเสริม

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
PA101
ความรู้เบื้องต้นทาง รปศ
อ.ภูมิมินทร์
ANTH112
วัฒนธรรมอาเซียน
อ.ดร.สาโรจน์
SOC250
มนุษย์กับสังคม
อ.ดร.จุฑาทิพย์
ENGL101
ภาษาอังกฤษ 1
อ.จิรเดช
THAI101
การใช้ภาษาไทย
อ.ดร.ปิย