รายวิชาสอนเสริม

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
SOC250
มนุษย์กับสังคม
อ.ดร.จุฑาทิพย์
THAI101
การใช้ภาษาไทย
อ.ดร.ปิย