รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.จุฑาทิพย์  สุจริตกุล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.กฤศน์วัต สมหวัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์จิรัชยา เคล้าดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ศุภัทรวริศรา เกตุสุนทร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.อมร พิกุลงามโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์นิเลาะ  แวนาแว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์รอนิง  ฮามะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ภูมิมินทร์  นามวงค์   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ฐิตาทกานติ์ อังศุชวาลกิจ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • อาจารย์ อัครกฤษ  นุ่นจันทร์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • อาจารย์ ฤทธิ์ศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์กฤตภัทร  บุญญรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.ณฐมน  หมวกฉิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผศ. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.ศิริสุดา แสงทอง  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์จิรเดช ทังสุบุตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ฮัซซัน  ดารามั่น  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 

  • อาจารย์อารอฟัต  มาเย๊าะกาเซ๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ต่อศักดิ์  หมัดหมาน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์อาดัม  ยามาอาโง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

ดร.มะกือ​ตา​ หะยี​เเว​สอ​เหาะ​
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.อามาน  เจ๊ะหะมะ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.มูฮัมหมัดเฟาซัน ดอแฮ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อ.ซูลกิฟลี สะอี
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อ.ซอมะ มีสา
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

เลขานุการ

นางสาวสุภาภรณ์  ละเอียด
เลขานุการคณะฯ