รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.จุฑาทิพย์  สุจริตกุล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.กฤศน์วัต สมหวัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์จิรัชยา เคล้าดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

  • เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.อมร พิกุลงามโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ศุภัทรวริศรา เกตุสุนทร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ธวัชวงศ์ รัสมะโน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์นายธีรวุฒิ ยุติธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ยาการียา ซิมะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์จิราวัฒน์  แสงคล้ายเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์สันติ  เจริญปัญญาศักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์มณฑล  ศรีสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์นิเลาะ  แวนาแว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์รอนิง  ฮามะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์มูฮัมหมัดอัยมัน  หะยีมะมิง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ภูมิมินทร์  นามวงค์   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • อาจารย์ อัครกฤษ  นุ่นจันทร์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • อาจารย์ ฐิตาทกานติ์ อังศุชวาลกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • อาจารย์ ฤทธิ์ศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์กฤตภัทร  บุญญรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.ณฐมน  หมวกฉิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผศ. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.ศิริสุดา แสงทอง  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 

  • อาจารย์จิรเดช ทังสุบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ฮัซซัน  ดารามั่น  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์อารอฟัต  มาเย๊าะกาเซ๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ต่อศักดิ์  หมัดหมาน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์อาดัม  ยามาอาโง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

เลขานุการ

นางสาวสุภาภรณ์  ละเอียด
เลขานุการคณะฯ